UKS Topór Tenczyn - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Logowanie

Sport Szkołą Życia.

 

------RESPECT------

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 226, wczoraj: 268
ogółem: 556 800

statystyki szczegółowe

FACEBOOK

 

 

 

 

STATUT

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

„UKS TOPÓR TENCZYN”

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba

§1

Uczniowski Klub Sportowy „UKS TOPÓR TENCZYN” działający przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza oraz Gimnazjum im. Sługi Bożego Ks. Michała Rapacza w Tenczynie zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem kultury fizycznej i uczestniczy we współzawodnictwie sportowym.

§2

Siedzibą Klubu jest budynek Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza      w Tenczynie / 32-433 Lubień / Tenczyn 171

§3

Klub działa na podstawie obowiązujących przepisów w szczególności: ustawy o sporcie i ustawy o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

§ 4

 

 1. Klub podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Właściwego Starostę
 2. Klub posiada osobowość prawną.

§ 5

1. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji            o podobnym celu działania.

2. Klub swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Klub może prowadzić działalność również           i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział II

Cele i sposób ich realizacji

§ 6

1.Celami Klubu jest dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie członków Klubu.

2.   Cele o których mowa w ust. 1 Klub realizuje przez:

 1. upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej, sportu i turystyki,
 2. współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z innymi stowarzyszeniami i organizacjami,
 3. organizowanie obozów szkoleniowych w różnych formach dla członków oraz innych osób na terenie działania Stowarzyszenia
 4. organizowanie imprez i zawodów sportowych
 5. popularyzowanie higienicznego trybu życia
 6. popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej

     § 7

Klub dla realizacji zadań statutowych może powoływać sekcje.                      

                                                                         § 8

1. Klub opiera swoją działalność na aktywności społecznej swoich członków.

2. Do realizacji zadań statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

                                                                          § 9

 

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, radą szkoły, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

Rozdział III

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 10

            Klub zrzesza członków zwyczajnych i wspierających.

§ 11

1.Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być:

 • małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, którzy mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego,
  z tym że w składzie zarządu Klubu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 • małoletni poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych, według zasad określonych w statucie, bez prawa do udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz klubu.

3. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i osoby fizyczne uznające, popierające i wspomagające finansowo realizację celów i zadań określonych statutem Klubu.

§ 12

Członkostwo Klubu nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Klubu zwykłą większością głosów w drodze uchwały, na podstawie pisemnego zgłoszenia.

§ 13

Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo do:

1) uczestniczenia w zebraniu Klubu,

2) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Klubu,

3)uzyskiwania od władz i organów Klubu informacji o działalności                             i zamierzeniach Klubu,

4) uczestniczenia w imprezach sportowych oraz szkoleniach organizowanych przez Klub,

5) uczestniczenia w wyborze władz klubu.

§ 14

Członkowie wspierający mają prawa przysługujące członkom zwyczajnym            z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 15

Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należy:

 1. aktywne uczestniczenie w realizacji celów statutowych,

2)Klubu

3)Klubu

4)Klubu

§ 16

Skreślenie z listy członków Klubu następuje przez:

1) rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,

2) wykluczenie przez Zarząd:

a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Klubu,

b) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej,

c) z powodu braku udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy.

d) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.

3) śmierć członka.

§ 17

Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia członkowi Klubu w terminie 21 dni od doręczenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania poprzez Zarząd. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 18

Władzami Klubu są:

1)Walne Zebranie Członków,

2)Zarząd,

3)Komisja Rewizyjna,

§ 19

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Klubu trwa 4 lata.

§ 20

Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia sta­tutu nie stanowią inaczej.

§ 21

1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy.

3. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

4. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.

5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

d) udzielanie absolutorium Zarządowi,

e) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f) uchwalanie zmian statutu,

g) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

h) rozpatrywanie odwołań od uchwal Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

i) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.

6.  Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych.

7.  Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.

8. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 22

1. Zarząd składa się z 3 do 4 członków w tym z Prezesa, wiceprezesa i skarbnika.

2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym, po wyborach zebraniu.

3. Prezes reprezentuje klub na zewnątrz i działa w jego imieniu.

4. Do kompetencji Zarządu należy:

1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

2) kierowanie bieżącą pracą klubu,

3) ustalanie wysokości składek członkowskich,

4) wybór kierowników sekcji.

§ 23

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków w tym z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego.

2.  Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym, po wyborach zebraniu.

3.  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola bieżącej pracy Klubu,

2) składanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi,

3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków.

§ 24

W razie zmniejszenia się składu władz Klubu określonych w § 17 pkt 2 i 3        w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać mniej niż połowę składu organu.

§ 25

1. Majątek Klubu powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji budżetowych na zadania zlecone oraz ofiarności publicznej.

2.Majątkiem Klubu zarządza Zarząd,

3.Oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Klubu składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez zarząd.

§ 26

1. Klub rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub
w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku.

 

 

PRZYJACIELE KLUBU

 

 

 

 

 

 

Reklama

Sport.pl